Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-09-03

q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) qiravdeba 2 farTi

q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) qiravdeba 2 farTi
  • q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) qiravdeba 2 farTi

uZravi qonebis datalebi

GEO1455621
TODRIAS 13 RUSTAVI
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 50m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
fasi : 600l
uZravi qonebis gaqiraveba

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) xalxmraval adgilze qiravdeba 2 farTi 1 farTis fasia 500l 2 farTis fasi 800l, TviToeuli farTis zomaa25 kv,m

kontaqti