Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-09-29

am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina

am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina
 • am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina
 • am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina
 • am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina
 • am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina
 • am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina
 • am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina
 • am etapze gaqiravebulia axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani bina

uZravi qonebis datalebi

GEO1463210
TODRIAS 13 RUSTAVI
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 70m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, televizori
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, mdinare
fasi : 800l
uZravi qonebis gaqiraveba

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

axal rusTavSi Todrias quCaze qiravdeba 3 oTaxiani mziani bina,centaluri gaTbobiT,kondencioneriT,sarecxi manqaniT,macivriT,televizoriT,sawolebiT, triliaJiT da gardirobiT.

kontaqti