Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-12-02

dasveneba borjomSi likanSi

dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi
 • dasveneba borjomSi likanSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1451550
borjomi likani
 • uZravi qonebis tipi : koteji
 • farTobi : 120m²
 • miwa : 500m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 3
 • mweveli : ara
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, buxari, sxveni, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, fosta, policia, sasursaTo, supermarketi, mdinare
fasi : 30l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

dasveneba borjomSi, qiravdeba axal aSenebul kotejSi nomrebi, likanSi,
tyesTan axlos,🌲🌳 lamazi xedebiT da komfortuli oTaxebiT.yvela oTaxs
aqvs individualuri samzareulo da saabazano, aris sufTa,mowesrigebuli.
Cveni koteji mdebareobs sastumro riqsosis (yofili meoTxe
sammarTvels) mimdebared. potejis ukan aris borjom-xaragaulis erovnuli tye
parki,kotejis win ki aris ulamazesi skveri, fiWvebiT da gamwvanebiT,
sabavSvo gasarTobebiT ⚽️🏀 erTi adamianis Rirebuleba iwyeba 30 laridan💚

kontaqti