Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-08-22

qiravdeba bina suramSi

qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi
 • qiravdeba bina suramSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1081377
surami didgoris 21
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 7
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • Sinauri cxovelebi : ki
 • keTilmowyoba : aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, gazqura, sarecxi manqana, wifi (ukabelo interneti)
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, maRaziebi
fasi : 25lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba keTilmowyobili bina suramSi, saukeTeso xediT aivnidan ,didi ezoTi, manqanis sadgomiT, cxeli da civi wyliT, sabaazano, samzareulo, sarecxi manqana, interneti, wifi, televizia, erTi oTaxis fasi 25 lari. 555496141 giorgi. 555611792 larisa

kontaqti