Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-05-23

qiravdeba bina wyaltuboSi

qiravdeba bina wyaltuboSi
 • qiravdeba bina wyaltuboSi
 • qiravdeba bina wyaltuboSi
 • qiravdeba bina wyaltuboSi
 • qiravdeba bina wyaltuboSi
 • qiravdeba bina wyaltuboSi
 • qiravdeba bina wyaltuboSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1458672
imereTi
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 95m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
fasi : 60l

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba 4 oTaxiani bina wyaltuboSi. parkidan da samkurnalo abanoebTan axlos,
yvela komfortiT, centraluri gaTboba. damatebiTi infosTvis damikavSirdiT 557916609 eka