Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-07

giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $

giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $
  • giravdeba bina pasilokSi,brendTan,fasi 15 000 $

uZravi qonebis datalebi

GEO1458616
imereTi >> quTaisi
fasi : 15 000$ 38 700l
ipoTeka, giraoba

uZravi qonebis aRweriloba

giravdeba bina pasilokSi,brendTan,orsarTuliani binis pirvel sarTulze, Zveli remontiT, bina aris 70 kv.m. aqvs sami saZinebeli meoradi ganaTebiT, nawilobrivi avejiT da teqnikiT, fasi 15 000 $. dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT miTiTebul nomrebze : Tea 595187038 , marika 599772547

kontaqti