Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-07-28

binebi giraoTi

uZravi qonebis datalebi

GEO1367784
Tbilisi

uZravi qonebis aRweriloba

saagento dagexmarebaT TqvenTvis sasurveli binebis giraoTi moZiebasa da ipiTekis xelSekrulebiT gafomebaSi. momsaxureobis Rirebuleba 2 - 3 %. dagvikavSirdiT 571 07 55 47.