Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-06-02

giravdeba

uZravi qonebis datalebi

GEO1351380
Titsian Tabidze Street, Vake, Vake District, Vake-Saburtalo Raion, Tbilisi, 0162, Georgia
fasi : 1 500$ 4 499.77lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

giravdeba vakis parkTan erTi patara oTaxi samzareuloT.erT adamianze ojaxebi da sxva danarCeni nu darekavT ver daeteviT.tualeti da duSi saerTo erT gogonasTan.

kontaqti