Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-03-24

giravdeba

uZravi qonebis datalebi

GEO1353694
Tbilisi
fasi : 7 000lari

uZravi qonebis aRweriloba

giravdeba! bina ipoTekis xelSekrulebiT, binaSi rCeba binis mesakuTre da TveSi ixdis qiras! Tanxis 3%-s. 210 lars, ori Tvisas winaswar, xelSekrulebis vada ganisazRvreba urTierT SeTanxmebiT 6 Tvidan 1 wlis vadiT. ofisebi nu gamomexmaurebiT. t:597-86-50-05