Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-07-27

giravdeba

uZravi qonebis datalebi

GEO1367624
javaxishvilis q
fasi : 10 000$ 30 749.96lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

Sps. imedi2 dagexmerebaT binebis, kerZo saxlebis,komerciuli farTebis, dagiravebaSi ipotekis xelSekrulebiT 2 wliT. gavivliT yvela Tqvens SemoTavazebas da gavaformebT notariusTan .giravdeba binebi 80000$ idan 40000$farglebSi.dagvikavSirdiT kmayofili darCebiT 571043514