Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-07-27

giravdeba bina

uZravi qonebis datalebi

GEO1367639
Tbilisi
fasi : 8 500$ 26 222.66lari

uZravi qonebis aRweriloba

giravdeba bina jiqiaze 45kv,nawilobriv avejiT,bolo gaCerebasTan,ori saZinebliT,studio misaRebi,giravnobis vada 2weli