Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-06-16

iyideba komerciuli farTi baTumiplazaSi

uZravi qonebis datalebi

GEO477341
Batumiplaza
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 106m²
fasi : 2 500$ 7 687.60lari
uZravi qonebis gayidva

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

baTumiplazaSi totalizator evropabeTis gverdiT iyideba komerciuli farTi 106 kv metri. fasi kv metri2500 dolaris eqvivalenti larSi. +995 568 45 22 00