Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-11-12

HOSTEL ZEINABI

HOSTEL ZEINABI

uZravi qonebis datalebi

GEO277980
SOLOLAKI GOMI 4
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 105m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • xelmisawvdomia : 2013-12-10
 • mweveli : ki
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, terasa, buxari, sardafi, baRi, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, maRaziebi
fasi : 15$ 49.45lari
uZravi qonebis gaqiraveba

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba dRiurad ucxoelebze.gomis 4 nomerSi.gverdze,beTlemis eklesiaa da aTeSka.sadac 24 saaTis manZilze ucxoelebi dadian.mTeli Tbilisi Cans saxlidan.es Cveni ezoaa.foto maqvs dadebuli.