Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2024-07-16

q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) qiravdeba farTi

q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) qiravdeba farTi
  • q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) qiravdeba farTi

uZravi qonebis datalebi

GEO1455621
TODRIAS 13 RUSTAVI
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 50m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
fasi : 400l
uZravi qonebis gaqiraveba

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

q,rusTavSi ( stambulis bazarze ) xalxmraval adgilze qiravdeba farTi 25 kv,m

kontaqti