Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-03-03

qiravdeba

qiravdeba
 • qiravdeba
 • qiravdeba
 • qiravdeba

uZravi qonebis datalebi

GEO1232950
Todrias 1 Cixi 5
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 35m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • mweveli : ki
 • Sinauri cxovelebi : ki
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, sarecxi manqana, interneti, televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sasursaTo, maRaziebi
fasi : 300lari
uZravi qonebis gaqiraveba

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba 1 oTaxiani bina Ria aivniT Todrias 1 CixSi 3 sarTuli televiziiT internetiT sarecxis axali manqaniT macivriT cxeli wyliT da yvela saWiro avejiT. var mepatrone, 300 lari

kontaqti