Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-09-24

qiravdeba bina ucxoel studentebze

uZravi qonebis datalebi

GEO1324815
Tbilisi saburTalo yazbegis gamziri
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 42m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2019-09-24
 • mweveli : ki
 • Sinauri cxovelebi : ki
 • keTilmowyoba : lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
fasi : 400$ 1 325.99lari
uZravi qonebis gaqiraveba

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba studios tipis bina yazbegis gamzirze, me-6 sarTulze. evroremontiT, yvela saWiro inventariT da avejiT. binas aqvs aivani da 1 saZinebeli