Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-03-04

qiravdeba dRiurad 50 lari M marjaniSvilTan t-592180509

qiravdeba dRiurad 50 lari M marjaniSvilTan t-592180509

uZravi qonebis datalebi

GEO345849
Tsinamdzgvrishvili 53
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 35m²
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
fasi : 50lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba dRiurad ori izolirebuli, komfortuli, sufTa bina Tbilisis centrSi erTi da imave misamarTze rogorc ucxoeli stumrebisTvis, aseve adgilobrivi stumrebisTvis.binebi aris garemontebuli,mudmivi civi da cxeli wyali, keTilmowyobili samzareulo, abazana SxapiT, televizori sakabelo arxebiT, macivari, interneti-wi-fi, sufTa TeTreuli, sarecxi manqana.gvyavs mZRoli komfortuli manqaniT,mgzavroba aeroportidan sastumroSi 20 dolari, Cveni misamarTia: winamZRvriSvilis quCa, metro marjaniSvilidan 5 wuTis savalze.ori kacis Rirebulebaa - 30 dolari, sami - 40 dolari, mob: +995 599178465. +995 592180509, skype:paataiobidze2

kontaqti