Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2024-07-16

TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.

TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.
 • TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.
 • TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.
 • TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.
 • TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.
 • TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.
 • TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.
 • TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.

uZravi qonebis datalebi

GEO1491044
4600 qutaisi
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 54m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : lifti
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti
fasi : 800$ 2 168l

uZravi qonebis aRweriloba

800$ TbilisSi, mindelis q. arqis binaSi qiravdeba oroTaxiani bina.axal aSenebul korpusSi, 10/3 sarTulze, aivniT.54 kv.m evroremontiT, avejiTa da teqnikiT,centraluri gaTbobiT, kondincioneriT, erTi damoukidebeli saZinebliT.