Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-08-18

qiravdeba kerZo saxli borjomSi

qiravdeba kerZo saxli borjomSi
  • qiravdeba kerZo saxli borjomSi
  • qiravdeba kerZo saxli borjomSi
  • qiravdeba kerZo saxli borjomSi
  • qiravdeba kerZo saxli borjomSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1227881
samcxe-javaxeTi >> borjomi
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 100m²
  • oTaxebis raodenoba : 4
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba kerZo saxli borjomSi yvelanairi pirobebiT,rogorc mTliani saxli aseve oTaxebi Tavisi sveli wertilebiT. 599505208 irma