Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-05-11

qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi

qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi
 • qiravdeba 3 oTaxiani bina muxianSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1464282
Tbilisi >> muxiani
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 74m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sacxobi, sasursaTo, supermarketi
fasi : 1 000l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba sam oTaxiani bina lojiT muxianis IVb mikro raionSi, diasaxlisTan erTad, student gogonebze an qalbatonze. gTxovT, ojaxebi nu gamogvexmaurebiT.
tel: 579129765; 571331525

kontaqti