Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-10-15

qiravdeba 350 larad.

qiravdeba 350 larad.
 • qiravdeba 350 larad.
 • qiravdeba 350 larad.
 • qiravdeba 350 larad.
 • qiravdeba 350 larad.
 • qiravdeba 350 larad.
 • qiravdeba 350 larad.

uZravi qonebis datalebi

GEO1243828
inasariZis 4 bina 61
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 45m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • pirobebi : sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : zRva
fasi : 350lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba oTaxnaxevriani bina . akvaparkisa da iusticiis
mimdebare teritoriaze,ialCin marketTan axlos . xuTsarTuliani korpusis me 2 sarTulze. aris yvelaferi bunebrivi airis garda. interneti "vaifai", kabeluri televizia, macivari, kondencioneri, civi da cxeli wyali. telefoni .555 70 81 33. .577 62 74 98. 591 97 35 14.

kontaqti