Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-09-05

qiravdeba oTaxebi kerZo saxlSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1419369
Tbilisi >> naZaladevi
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 20m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
fasi : 200l

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba oTaxebi kerZo saxlSi 200-dan 350 laramde. sakuTari da saerTo sveli wertilebiT. saWiro avejiT. gaziT, internetiT.
var mesakuTre 599 15 68 59

kontaqti