Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-14

qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi

qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi
 • qiravdeba samoTaxiani bina vakeSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1457313
Tbilisi
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 80m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
fasi : 750$ 1 935l

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba samoTaxiani garemontebuli bina axalaSenebul korpusSi,vakeSi,Jvanias quCaze.ori saZinebliT.centraluri gaTbobiT.avejiT.teqnikiT.
minimum erTi wliT.pirveli da bolo Tvis winaswar gadaxdiT.cxovelebi ar daiSveba.
tel:599411889 592090378