Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-04-11

qiravdeba saswrafod

qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod

uZravi qonebis datalebi

GEO1303190
25-2, P. Kavtaradze Street, III квартал имени Важи Пшавелы, Сабуртало, Ваке-Сабурталинский Район, Тбилиси, 0136, Грузия
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 70m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • xelmisawvdomia : 2019-09-15
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, WurWlis sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
fasi : 450$ 1 390.68lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

qiravdeba axalgaremontebuli bina avejiT, macivari, sarecxi manqana, kondencioneri, gazqura,centraluri gaTboba,WurWlis sarecxi manqana(CaSenebuli)ori axali saZinebeli da tyavis sameuli.yvelaferi maRali xarisxis