Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-19

26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win

26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win
 • 26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win
 • 26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win
 • 26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win
 • 26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win
 • 26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win
 • 26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win
 • 26000$ iyideba 2 oTaxiani bina abaSiZis quCaze parlamentis win

uZravi qonebis datalebi

GEO1464237
rusTavelis N123 qutaisi
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 2m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
fasi : 26 000$ 67 080l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

quTaisSi, parlamentis win, xidTan 9 sarTuliani binis 9 sarTulze iyideba 2 oTaxiani bina aivniT da lojiT. binas aqvs 2 saZinebeli, zala da aivani. aris Zveli garemontebuli sufTa mdgomareobaSi, laminatis iatakiT, SesavlelSi da samzareuloSi metlaxiT, rkinis karebiT, metalos fanjrebiT, binaSi rCeba aveji, televizoris, sarecxis manqanis da sabavSvo taxtis garda. aqvs karma da kondecioneri. saxuravi axali gadaxurulia, lifti muSaobs gamarTulad, aris 9 sarTuliani binis 9 sarTuli, bolo sarTuli. fasia 26000$
msurvelebma darekeT marika 599772547 da Tea 595187038

kontaqti