Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-01-30

42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452

42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452
 • 42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi. 595-400-452

uZravi qonebis datalebi

GEO1455224
Кутаиси, Имеретия, Грузия
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 380m²
 • miwa : 1200m²
 • oTaxebis raodenoba : 5
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : aivani, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : wifi (ukabelo interneti)
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti
fasi : 42 000$ 110 460l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

42 000 $ iyideba 2 sarTuliani sakuTari saxli, avtoqarxnis marjvena dasaxlebaSi, saxli aris saremonto, aqvs didi xexiliani ezo, talaveri, saxlis farTi aris: 380 kv.m. pirvel sarTulze aris didi misaRebi oTaxi, samzareulo, 1 patara oTaxi da didi sakuWnao oTaxi, meore sarTulze aris didi oTaxi buxriT( Tavisuflad gamova 3 saZinebeli), zala da 1 saZinebeli, aqvs didi aivnebi samive mxares, aivnidan aqvs ulamazesi xedebi, gadavhyurebT qalaqs.

kontaqti