Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2021-04-02

IXIDEBA 1 OTAXIANI BINA TODRIAZE 16000$ 599405969 ANNA ПРОДАЕТСЯ 1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ТОДРИ 16000

IXIDEBA 1 OTAXIANI BINA TODRIAZE 16000$ 599405969 ANNA ПРОДАЕТСЯ 1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ТОДРИ 16000
  • IXIDEBA 1 OTAXIANI BINA TODRIAZE 16000$ 599405969 ANNA ПРОДАЕТСЯ 1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ТОДРИ 16000
  • IXIDEBA 1 OTAXIANI BINA TODRIAZE 16000$ 599405969 ANNA ПРОДАЕТСЯ 1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ТОДРИ 16000

uZravi qonebis datalebi

GEO1391342
qvemo qarTli >> rusTavi
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 30m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • pirobebi : interneti, wifi (ukabelo interneti)
  • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
fasi : 16 000$ 54 800.83lari

uZravi qonebis aRweriloba

IXIDEBA 1 OTAXIANI BINA TODRIAZE 16000$ 599405969 ANNA ПРОДАЕТСЯ 1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ТОДРИ 16000$ 599405969