Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-12-05

iyideba bina

iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina

uZravi qonebis datalebi

GEO1206988
sviSevskis 211
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 45m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • pirobebi : avejiT gawyobili, sakabelo televizia, Sida telefoni, DIGICODE
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sasursaTo, maRaziebi
fasi : 20 000$ 66 004.52lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba bina baTumSi sviSevskis 211. xuTsarTulian korpusSi meore sarTulze,mziani kuTxis garemontebuli 45kv.bina avejiT.aris damontaJebuli gazis qvabi da yvela oTaxSi aris gaTboba.bina aris gadakeTebuli.2patara saZinebeli,samzareulo da misaRebi erTad.ezoSi aris sabavSvo baRi,maRazia,patara bazari,skola 300metroSi da zRva uxlesi 1kilometrSi

kontaqti