Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-12-02

gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.

gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.
 • gldanis 6 mikroSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina 32000$ sarTuli 4.

uZravi qonebis datalebi

GEO1379292
Tbilisi >> gldani
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 54m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
fasi : 32 000$ 106 400.38lari

uZravi qonebis aRweriloba

‼️gldanis 6 mikroSi,gldanis parkis SesaxvevSi axal aSenebul da Sesaxlebul korpusSi iyideba 54 kv.m. 2 oTaxiani bina erTi saZinebliT, aivniT. 4 sarTulze. binaSi dausrulebeli remontia, ZiriTadi samuSaoebi dasrulebulia. abazana kafel- metlaxSia, aivanzec dagebulia metlaxi. aivanze SesaZlebelia saTavsoebis gakeTeba. fasi 💲32000$ ☎️ 555336579 korpuss aqvs 0 sarTulze avtofarexis adgilebi, SegiZliaT SeiZinoT 3000$ ad.