Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-06-01

iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.

iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.
 • iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.
 • iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.
 • iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.
 • iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.
 • iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.
 • iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.
 • iyideba patara xaxli 6 oTaxiT gaSenebuli baRiT nagomris centrSi.

uZravi qonebis datalebi

GEO1322462
stefania ozurgetinagomari
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 250m²
 • miwa : 6000m²
 • oTaxebis raodenoba : 6
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : interneti
 • samezoblo : skola, fosta, policia, sasursaTo, mdinare
fasi : 1lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

vyidi saxls nagomarSi ozutgeTis raioni,aris karg Semosavliani,gazi, deni,interneti,Semoyvanilia,trasidan300m,mesaqonleobisTvis da mefutkrobisTvis umaRlesi,mTlianaT xiliTa 1geq.skola gamgeoba350m,am fasSi,miwas ver iyidi 3,dolarad,naCuqaria,vyidi imitom rom pensionerebi varT movla gviWirs,t 597040873-558149260-577562800-555260407 babu.civi da cxeli wyali gaTboba yvelanairi udobstsa.,fasi SevTaxmdebiT namdvili myidveli ar inanebs ezoa umaRlesi.nagomaric moCans suraTSi.esa silamaze.es 15000 dolari,