Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-08-29

iyideba 2-sarTuliani saxli

iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli
 • iyideba 2-sarTuliani saxli

uZravi qonebis datalebi

GEO1299833
Джавахишвили 6010 Батуми
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 234m²
 • miwa : 234m²
 • oTaxebis raodenoba : 5
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 3
 • keTilmowyoba : avtofarexi, sardafi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, zRva
fasi : 77 000$ 237 944.78lari

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba 2-sarTuliani saxli barcxahaSi. pirveli sarTuli kva, meore sarTuli xe, avejiT da teqnikiT. 400 kv. m. miwis nakveTiT, zRvis plaJamde 200 m. qalaqis centramde 7 wuTi avto-transportiT. t. +995-599-56-48-54.