Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-03

iyideba 5 heqtari saTxile sof. baileTSi, ozurgeTi.

iyideba 5 heqtari saTxile sof. baileTSi, ozurgeTi.
  • iyideba 5 heqtari saTxile sof. baileTSi, ozurgeTi.
  • iyideba 5 heqtari saTxile sof. baileTSi, ozurgeTi.

uZravi qonebis datalebi

GEO1248223
guria
  • uZravi qonebis tipi : miwa
  • miwa : 50000m²
fasi : 3l

uZravi qonebis aRweriloba

ozurgeTis raionis sofel baileTSi iyideba 5 heqtari miwa. yvela sabuTi gaformebulia. 4 heqtarze gaSenebuli iyo Txili. tel. +995599170565 gia. el.fosta azgo55@gmail.com. miwis fasia 3,0 lari kvadratuli metri.