Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2022-01-04

iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi

iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi
 • iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi
 • iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi
 • iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi
 • iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi
 • iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi
 • iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi
 • iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1411596
griboedovi
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 86m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, WurWlis sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
fasi : 266 000lari

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba baTumSi griboedovis da puSknis kveTaSi 86 axalasenebulSi, me12 sarTulze, samoTaxiani ori saZinebliT, sruli komfortiT avejiT, centraluri gaTbobiT. fasi:266000 lari tel:568692948 592937070