Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-08-18

iyideba bina

iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina
 • iyideba bina

uZravi qonebis datalebi

GEO1316655
v.TofuriZis Sesaxvevi
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 63m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : lifti, aivani
 • pirobebi : keTilmowyobili samzareulo
fasi : 52 000$ 164 340.33lari

uZravi qonebis aRweriloba

vaSlijvarSi, karg adgilas iyideba axalaSenebuli 62 kv. sam oTaxiani garemontebuli bina,calke samzareuloTi,ori saZinebliT, meoTxe sarTulze,kargi xediT,binaSi rCeba samzareulo.fasi 52000$
599 89 17 00 elguja

kontaqti