Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-19

iyideba dadianze axalaSenebulSi 4 oTaxiani bina

iyideba dadianze axalaSenebulSi 4 oTaxiani bina
 • iyideba dadianze axalaSenebulSi 4 oTaxiani bina
 • iyideba dadianze axalaSenebulSi 4 oTaxiani bina
 • iyideba dadianze axalaSenebulSi 4 oTaxiani bina
 • iyideba dadianze axalaSenebulSi 4 oTaxiani bina
 • iyideba dadianze axalaSenebulSi 4 oTaxiani bina

uZravi qonebis datalebi

GEO1459259
Tbilisi >> CuRureTi
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 87m²
 • miwa : 580m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, lifti, aivani, baRi, SemoRobili adgili, SSm adaptirebuli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
fasi : 160 000$ 412 800l

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba CuRureTSi cotne dadianis gamzirze savaWro centr "qarvaslis" ukan axalaaSenebul korpusSi 4 oTaxiani studios tipis bina, sadarbazo ezodan, 2 lifti, mopirkeTebuli da mowesrigebuli sadarbazo, rkinis kari, interneti, sakabelo televizia, gazi, centraluri gaTboba, kondicireba, umaRlesi xarisxis evroremonti, 3 saZinebeli, 1 sveli wertili, yvelaferi aveji da saojaxo teqnika, aveji molaparakebiT, avtofarexi, myudro adgili da garemo, kargi misasvleli da misadgomi, transporti, axlos metro.

kontaqti