Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-01-31

iyideba quTaisSi 2 sarTuliani saxliWomaSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1422669
imereTi >> quTaisi
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 300m²
  • miwa : 600m²
  • oTaxebis raodenoba : 6
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
  • keTilmowyoba : aivani, veranda, buxari, sardafi, SemoRobili adgili
  • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, sasursaTo
fasi : 150 000$ 394 500l

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba quTaisSi WomaSi, leseliZis quCaze, botanikur baRTan asaxvevSi 2 sarTuliani axali aSenebuli saxli, mimdinare remontiT, 2 sarTuliani, didi aivnebiT, kargi gadaxuruli, saukeTexo xedebiT qalaqze, turistulad kargi mdebareobiT, saerTo farTi daaxloebiT 300 kv.m, ezo 600 kv.m fasi 150000$

kontaqti