Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-08-27

iyideba agaraki saguramoSi

iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi
 • iyideba agaraki saguramoSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1306398
mcxeTa-mTianeTi
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 65m²
 • miwa : 500m²
 • oTaxebis raodenoba : 3

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba saguramoSi, prestiJul adgilas, axali aSenebuli 65 kv.m evropuli stilis kerZo saxli, maRal beletaJze brtyeli gadaxurviT, didi vitraJebiT, 500 kvm ezoTi, yvela komunikaciebiT, centraluri gaTbobiT, ori aivniT 12 da 4 kv.m, internetiT, magTikomiT, mimdinare remontiT, nargavebiT, me-2 sarTulis daSenebis perspeqtiviT. fasi SeTanxmebiT. survilis SemTxvevaSi CagbardebaT rogorc TeTri karkasi, ise mTlianad garemontebuli.568137722