Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2022-11-28

miwis nakveTi wilkanSi

miwis nakveTi wilkanSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1427001
Sida qarTli
  • uZravi qonebis tipi : miwa
  • miwa : 6500m²
fasi : 26 000$ 79 171.04l

uZravi qonebis aRweriloba

wilkanSi iyideba 6500 kv.m miwis nakveTi, sarwyav arxTan, fasi 1 kv.m 4$.tel;593460222