Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2021-12-09

sofel iyalToSi arsebuli 902 kvadratuli samosaxlo miwa

sofel iyalToSi arsebuli 902 kvadratuli samosaxlo miwa

uZravi qonebis datalebi

GEO1422881
kaxeTi >> Telavi
  • uZravi qonebis tipi : miwa
  • farTobi : 902m²
  • miwa : 905m²
fasi : 15 000$ 46 425.60lari

uZravi qonebis aRweriloba

Telavis raion sofel iyalToSi sakmaod prestiJul adgilas iyideba 902 mk sakarmidamo miwis nakveTi, miwa mdebareobs centraluri trasidan 200 metrSi, iyalTos akademiis gzis paralelul guCaze. adgilamde midis asfaltiani da lampionebiT ganaTebuli gza, nakveTi mdebareobs skolis mezoblad, da Sato iyalTodan 30 metrSi. wyali Seyvanilia, deni da gazi zed adgilamdea miyvanili. saxlTan erTad SesaZlebelia nebismieri komercilui farTis aSeneba, misi mdgomareobidan gamomdinare. sakadastro:53.12.37.130

kontaqti