Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-03-17

vyidi binas

vyidi binas
 • vyidi binas
 • vyidi binas
 • vyidi binas
 • vyidi binas
 • vyidi binas
 • vyidi binas
 • vyidi binas
 • vyidi binas

uZravi qonebis datalebi

GEO1186917
vaSlovanis 4
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 80m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : sxveni
 • pirobebi : keTilmowyobili samzareulo
 • samezoblo : sasursaTo, supermarketi, mdinare
fasi : 30 000$ 98 849.73lari

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

vyidi 3 oTaxian binas 80 kv.m me-4 sarTulze borjomSi vaSlovanis q4. dasasveneblad araCveulebriv adgilas. interneti. wyali, deni, gazi uwyveti. bina aris kerZo sakuTrebaSi. bina mdebareobs mwvane zolSi. binis Tavze maqvs 20 kv.m farTi damtkicebuli (sagarderobo) sakadastro kodi 64.23.02.536.01.061. mobrZandiT da naxeT adgilze. ar inanebT.transporti moZraobs da transportis fasi 0.20 TeTri yovel 40 wuTSi. survilis SemTxvevaSi Sesazlebelia avejis da saojaxo teqnikis datoveba fasis damatebiT.mag:(gazqura, macivari, sarecxis manqana,samzareulos aveji, saZineblis kompleqti ).fasze davilaparakoT.

kontaqti