Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-08-21

giravdeba

giravdeba
  • giravdeba
  • giravdeba
  • giravdeba
  • giravdeba
  • giravdeba
  • giravdeba
  • giravdeba

uZravi qonebis datalebi

GEO1474751
imereTi >> quTaisi
fasi : 12 000$ 31 440l

uZravi qonebis aRweriloba

q. quTaisSi guramiSvilis 61 nomerSi (saRoriis saavadmyofos mopirdapired) giravdeba oTaxnaxevriani bina. mecxre sarTuli.
fasi 12 000$. binaSi aris cxovrebisTis yvela saWiro nivTi.
555960709 nino

kontaqti