Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-13

v i g i r a v e b ! ! !

uZravi qonebis datalebi

GEO1463717
Tbilisi
fasi : 25 000$ 66 875l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

vigiraveb garemontebul binas ori saZinebliT, avejiT, teqnikiT, centraluri gaTbobiT saburTalos teritoriaze, saburTalo, nucibiZe, vaJas kvartlebi. maqsimum 25000 dolari erTi an ori wliT, mxolod da mxolod pirveladi ipoTekis xelSekrulebiT. damirekeT 571779779

kontaqti