Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-07-08

visesxeb da gavasesxeb Tanxas binis myari garantiiT

uZravi qonebis datalebi

GEO1471912
Tbilisi, Georgia
fasi : 1 000 000$ 2 714 500l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

visesxeb da gavasesxeb Tanxas binis myari garantiiT, aseve mogexmarebiT gadagiravebaSic SesaZlebelia Tanxis gacema miwis garantiiT Tanxa SesaZlebelia 2% dani 3% mde. tel;597 770 776

kontaqti