Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-19

saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina

saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina
 • saburTaloze, Sartavas quCaze qoravdeba 105kv.m bina

uZravi qonebis datalebi

GEO1464239
PSP, 35/37, Zhiuli Shartava Street, Saburtalo District, Tbilisi, 0160, Georgia
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 105m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • xelmisawvdomia : 2023-03-22
 • keTilmowyoba : lifti, aivani, SSm adaptirebuli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
fasi : 1 100$ 2 970l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

saburTaloze, Sartavas quCaze axalaSenebul korpusSi qiravdeba garemontebuli 3 oTaxiani 105 kv.m bina, 2 saZinebliT, 2 sveli wertiliT da aivniT. binaSi aris aveji da teqnika. fasi 1100 dolari.
damqiravebelma unda gadaixados garantis Tanxa, depoziti (400 dolari).
var meparone.