Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-09-06

40 000$ iyideba 908 kv.m. farTis miwis nakveTi SekveTilSi

40 000$ iyideba 908 kv.m. farTis miwis nakveTi SekveTilSi
  • 40 000$ iyideba 908 kv.m. farTis miwis nakveTi SekveTilSi
  • 40 000$ iyideba 908 kv.m. farTis miwis nakveTi SekveTilSi
  • 40 000$ iyideba 908 kv.m. farTis miwis nakveTi SekveTilSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1459473
Shekvetili, Ozurgeti Municipality, Guria, 3521, Georgia
  • uZravi qonebis tipi : miwa
  • miwa : 908m²
  • samezoblo : zRva
fasi : 40 000$ 104 400l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

40 000$ iyideba 908 kv.m. farTis miwis nakveTi SekveTilSi,
Black Sea Arena-dan 5 kilometrSi, 2.5 km-Si dendrologiuri parki, 800 m. zRvamde, 300 m mTavar avtobanamde. centraluri kanalizacia 10 m-Si.
sakadastro kodi: 26.01.55.344

kontaqti