Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2024-03-18

iyideba komerciuli farTi zugdidSi

iyideba komerciuli farTi zugdidSi
  • iyideba komerciuli farTi zugdidSi
  • iyideba komerciuli farTi zugdidSi

uZravi qonebis datalebi

GEO1453696
samegrelo >> zugdidi
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 60m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi
  • samezoblo : meria, municipaliteti, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
fasi : 160 000$ 432 000l

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba zugdidSi gamsaxurdias quCaze komerciuli farTi, gaqiravebuli, antresoliT, sul mTlianad 60 kv.m, amJamad gaqiravebulia 2000 larad, fasi 160000$

kontaqti