Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-03-18

iyideba miwis nakveTi q.xobSi 577 45 02 69

iyideba miwis nakveTi q.xobSi 577 45 02 69
  • iyideba miwis nakveTi q.xobSi 577 45 02 69
  • iyideba miwis nakveTi q.xobSi 577 45 02 69

uZravi qonebis datalebi

GEO1464197
q. xobi e. ninoSvilis quCa saxli 22
  • uZravi qonebis tipi : miwa
  • miwa : 2000m²
  • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, mdinare
fasi : 15 000$ 38 700l

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba xexiliT ganaSenebuli, movlili miwis samosaxlo farTobi, qalaqis teritoriaze 2 000 kv/m
tel: 577 45 02 69