Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-09-27

saswrafod iyideba saxli didubis metrosTan

saswrafod iyideba saxli didubis metrosTan
 • saswrafod iyideba saxli didubis metrosTan
 • saswrafod iyideba saxli didubis metrosTan
 • saswrafod iyideba saxli didubis metrosTan
 • saswrafod iyideba saxli didubis metrosTan
 • saswrafod iyideba saxli didubis metrosTan

uZravi qonebis datalebi

GEO1477316
53 Moliti Street, Ghrmaghele, Nadzaladevi District, Tbilisi, 0180, Georgia
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 375m²
 • miwa : 375m²
 • oTaxebis raodenoba : 10
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 7
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 4
 • keTilmowyoba : avtofarexi, aivani, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, SSm adaptirebuli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva, tba, mdinare
fasi : 118 000$ 316 830l

uZravi qonebis adgilmdebareoba

uZravi qonebis aRweriloba

118 000 dolarad iyideba 375 M² Zveli aSenebuli saxlkari didubis metrodan da kikviZis parkidan ramdenime wuTis fexiT savalze. ezoSi ganTavsebuli Senobanagebobebis didi nawili saWiroebs garemontebas, ris gamoc faqtobrivad miwis fasSi vyidiT uZrav qonebas. yvela komunikacia Seyvanilia.

uZrav qonebas viyenebdiT Semosavlis wyarod, magram, piradi problemebis gamo, iZulebulebi varT. mizerul fasad, saswrafod gavyidoT.

amJamad TiTqmis yvela Senobanageboba/oTaxi (1 da 2 oTaxiani izolirebuli farTebi) gaqiravebulia da adgilze imyofebian mxolod mdgumrebi, romlebic informirebulebi arian, rom saxls vyidiT da unda moZebnon sxvagan sacxovrebeli. Sesabamisad, uZravi qonebis yidvis garda, investicias debT garantirebulad Semosavlian biznesSi. xels Tu SeavlebT iqaurobas, ramdenime welSi amoiRebT saxlSi gadaxdil Tanxaze mets.

ezoSi Tavisuflad SesaZlebelia 5 manqanis parkireba, Cvenive ezos gareT ki damatebiT ori manqanis gaCerebaa SesaZlebeli.

kontaqti